กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง
หน.สนง.ปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์เตรียมการป้องกันและแก้ไขฯ

ทรัพยากร

กลุ่ม
21/8/2561
เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2899 ครั้ง