กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บุคลากร

 
นายกฤษณ์  แก้วทองหลาง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานางปวีณา  ทองสกุลพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการ


นางสาวมาริน  ไฝสอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และการจัดการ
ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ


นางสาวพรพิมล   พลตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ
ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย


นายนคร  ท่าหิน
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

รักษาการหัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

     


นางสาวอัจฉรา  ชาบาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวศิรินันท์   ด่านเฮง
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวอัมพร  ชำนาญศิลป์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     


นางสาวธัญลักษณ์  สารสังข์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายเจริญพร  เชื้อแดง
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาววันธณี  พลีขันธ์
 พนักงานประจำสำนักงาน
     


นางสาวสุวภัทร  สิงห์เหม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวจุฑามาศ กันตามระ
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


 
     


 นายสะอาด  ศุภธรรมกิจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง


 นางสาวนัยเนตร ตรีวิชา
พนักงานนโยบายและแผนงาน
 
     


 นางสาวสุมล  ศรีเจริญ
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวาที  ยศเรือง
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
     


นางสาวมนฤทัย  กันตามระ
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวประภาพร   อินทร์ปรางค์
พนักงานประจำสำนักงาน 
 
     


นายวีระศักดิ์  แสนเพชร
พนักงานประจำสำนักงาน


นายวรวิทย์  ภู่นาค
พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
     


นางสาวณัฐยาภรณ์  มหามนตรี
พนักงานประจำสำนักงาน
 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 7738 ครั้ง