กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

เป้าประสงค์


 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนมากขึ้น
 

 ประเทศไทยมีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ประเทศไทยมีระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 

 การจัดการสาธารณภัยในระดับประเทศมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูง
 

 หน่วยงานเครือข่ายในระดับพื้นที่มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

 ลดความสูญเสียจากภัยที่เกิดในระดับพื้นที่
 

 ผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีวิตได้ในขณะที่เกิดภัย และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ ตามปกติหลังจากเกิดภัย

 พื้นที่และ/หรือ โครงสร้างพื้นฐานได้รับการฟื้นฟู


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1973 ครั้ง